خدمات ارائه شده در دپارتمان تخصصی معماری شرکت کارمانی به شرح ذیل  می باشد :