شرکت کارمانی با تجربه ای بالغ بر 25 سال و با به کار گماری اکیپی مجرب از مهندسین کارآزموده عمران و معماری عضو سازمان نظام مهندسی به شکل ذیل جهت ساخت پروژه های مسکونی ، تجاری ، اداری و ویلا و فضای سبز ارائه خدمات می نماید:

پیمان مدیریت :

– مبلغ درصد قراردادهای پیمان مدیریت  با توجه به حجم کار و نوع خدمات ارائه شده از 8 تا 15 درصد قابل توافق و مذاکره می باشد.

-در قراردادهای پیمان مدیریت مسئولیت اجرای پروژه به عهده مجری و کلیه هزینه ها به عهده مالک می باشد ، مجری بسته به نوع خدماتی که به مالک ارائه میدهد و توافقات اولیه و تنظیم لیست هزینه ها که به تایید کارفرما میرسد ، حق الزحمه خود را بصورت درصدی از هزینه ها در هر مقطع طبق توافق از کارفرما مطالبه می نماید.

خدمات  قراردادهای پیمان مدیریتی :

 • مسئولیت و اجرای عملیات ساختمانی و اصلاح نواقص احتمالی نقشه ها و رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان.
 • تجهیز لوازم و ماشین آلات و تامین نیروی انسانی ماهر .
 • کنترل و استفاده از مصالح مرغوب ، با کیفیت و استاندارد .
 • اخذ بیمه نامه مسئولیت و حوادث.
 • تامین نگهبان و مسئول انبار در کارگاه.
 • رعایت اصول ایمنی و بهداشت ( HSE).
 • ارائه برنامه زمانبندی (MSP) .
 • تهیه نقشه های چون ساخت و تحویل به کارفرما. ( ازبیلت)
 • تهیه برآورد هزینه های اولیه و تنظیم قراردادها با پیمانکاران جزء و خرید مصالح.
 • اخذ انشعاب آب و برق و گاز .
 • هماهنگی با ناظرین پروژه و اخذ گزارش ناظر به طور منظم و ثبت در دفتر خدمات.
 • تهیه و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی و ملکی ساختمان و تاییدیه ناظرین .
 • اخذ پایانکار ساختمانی و تحویل به کارفرما.

خدمات نظارت عالیه:

در اجرای فاز یک و دو  پروژه های بزرگ جهت اجرای بهینه و با کیفیت و جلوگیری از دوباره کاریهای احتمالی که دراکثر پروژه های بزرگ                    با آن مواجه هستیم بهتر است یک تیم نظارت عالیه در کارگاه مستقر باشد که خدمات آن به شرح ذیل می باشد:

 • برنامه ریزی ، تعیین روش اجرای کار ، کنترل پیشرفت کار پیمانکاران و فروشندگان لوازم و تجهیزات.
 • خدمات مهندسی شامل : تهیه نقشه های تکمیلی و نقشه جزئیات اجرایی و رفع مشکلات ناشی از نقص نقشه ، تهیه فرمهای آزمایشگاه و استانداردها، ارائه گزارش روزانه ، برآورد و تهیه فهرست مواد و مصالح ،ارائه دستورالعملهای نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه.
 • خدمات ارجاع کار نقشه برداری ، ژئوتکنیک ، مقاومت مصالح ، ژئوفیریک، تحویل پروژه به پیمانکار ، تحویل موقت و قطعی پروژه طبق شرایط عمومی و خصوصی پیمان، برنامه ریزی جلسات هماهنگی با دستگاه نظارت ، کارفرما ، پیمانکاران و سایر عوامل.
 • کنترل کیفیت ، تایید صلاحیت پیمانکاران، انجام بازرسی های دوره ای و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور اصلاح کارهای معیوب و پی گیری وکنترل مصالح.
 • برآورد مقادیر حجم کار و مصالح مورد نیاز ، کنترل پرداختها ، هزینه ها ، امور حقوقی قراردادها .