گروه معماری و دکوراسیون داخلی کارمانی
مشهد - بلوار احمدآباد - بلوار رضا - نبش رضا 29 - ساختمان 100 - طبقه اول - واحد 3